Lidt over 80 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

 

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

                       2. Formandens beretning

                       3. Aflæggelse af regnskab

                       4. Valg af bestyrelse

                       5. Indkomne forslag

                       6. Fastsættelse af kontingent

                       7.  Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Bent Erik Hansen (BEH) bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Han bad om, at vi – inden generalforsamlingen påbegyndtes – med 1 minuts stilhed mindedes de medlemmer, som ikke er mere bl.a. vores tidligere næstformand Jørn Damgaard.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørgen Engell til dirigent. Der var ingen andre forslag, og JE blev valgt med applaus.

JE takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 3, og at den var beslutningsdygtig. Herefter gav han ordet til formanden.

Formandens beretning.

BEH syntes, at det har været et spændende år i klubben med stor tilslutning til vores arrangementer, hvilket han tolkede som udtryk for, at vores program er faldet i medlemmernes smag. Bestyrelsen agter at gøre det mindst lige så godt i 2010, hvor vi som noget nyt har åbnet adgang til møderne for ledsagere. Hidtil har der været plads nok, så forhåbentlig kan dette forsættes.

Der har været stor tilslutning til vores rejser og ture – også i 2010, så der kan allerede nu meldes om næsten udsolgt til dette års forårs- og efterårsrejser. Der har været mange gode foredrag, og af ture nævnte BEH bl.a. besøget hos TV2 i Odense, i DR Byen, på Assistents Kirkegård og i Metroens nervecenter. Vi havde en festlig Italiensk Dag, og Nytårsfesten i 2009 blev holdt i Klærkesalen, hvilket viste sig at være en god ide – også prismæssigt – med fin mad, drikkevarer til rimelige priser og et godt orkester, der kunne fylde dansegulvet.

                                                            

Rejserne gik til Bornholm, arrangeret af Ole Kofoed, en flot tur til Vrådal i Norgesamt en spændende tur til Slovenien med 2 fantastiske modtagelser i den slovenske ambassade i København før og efter turen. Af andre arrangementer nævnte BEH juleturen til Lübeck, dukketeater samt revy med nogle unge mennesker; i sidstnævnte arrangement deltog også medlemmer fra Arbejdslederforeningen (ALF). BEH oplyste, at bestyrelsen allerede har meget på bedding til efteråret med noget for enhver smag. I 2010 har Seniorklubben 30-års jubilæum, som tænkes fejret med maner. 

BEH var stolt af den ny hjemmeside med bl.a. billeder fra turene. Jens Grove-Rasmussen og Jørgen Engell har gjort et stort stykke arbejde med at udarbejde den ny hjemmeside, og medlemmerne blev opfordret til jævnligt at besøge siden, bl.a. for at checke evt. ændringer i programmet. Der er blevet samlet op på e-mail adresser, så vi nu har omkring 300 medlemmer på vores e-mail adresseliste.

BEH sluttede med at takke Rejseudvalget med Jette Kehlet og Grete Acunto for deres arbejde med rejserne, specielt Grønlandsturen. Der var tak til bestyrelsen for dens indsats, til Marcelo for både kammertjeneri og foredrag, tak til ”kagekonen” og de øvrige hjælpere, og ikke mindst til medlemmerne, der møder så talrigt op.

JE spurgte, om der var bemærkninger til formandens beretning.

Nancy Job spurgte, hvad de medlemmer skal gøre, som ikke har pc og internet. Det blev foreslået, at man så kan aftale med andre medlemmer om at blive informeret om evt. ændringer og lignende.

Der var ikke andre bemærkninger, og JE konstaterede, at beretningen var godkendt.

Aflæggelse af regnskab.

Til det omdelte regnskab for 2009 havde Hanne Hjorth (HH) følgende forklarende bemærkninger: Kontingentet er forblevet fordoblet, og vi har nu ca. 825 medlemmer. Der har været nogle udmeldelser, men også nye har meldt sig ind. Indtægten på kontingentet er ca. 100.000 kr. mod ca. 55.000 kr. sidste år.

DR gav os i 2009 det sædvanlige tilskud på 60.000 kr., og tilsvarende beløb er givet til os i 2010.

Renteindtægten er gået ned i forhold til sidste år, men udgiften til vores møder i Klærkesalen er holdt på samme niveau som i 2008.

HH oplyste endvidere, at foreningen betaler for medlemskab af Pensionisternes Samvirke, så vores medlemmer har også de goder, som tilbydes i deres månedsblad, der ligger til fri afbenyttelse ved vores møder.

Med hensyn til porto har vi i 2009 måttet betale et stort beløb, fordi DR i det foregående år glemte at sende opkrævning til os. Det har de desværre ikke glemt i 2009. HH nævnte i denne forbindelse, at vi har et godt samarbejde med Trykkeriet.

I det store og hele har vi en god økonomi, hvorfor foreningen har tænkt sig at yde et tilskud pr. person i forbindelse med vores 30-års fødselsdagsfest den 19. november.

JE spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Det var ikke tilfældet, og JE

konstaterede regnskabet for godkendt.

Valg af bestyrelse.

JE oplyste, at da Jørn Damgaard døde, indtrådte Jørgen Olsen i bestyrelsen, men JOønskede ikke genvalg som fast bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog Lis Frederiksen til nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.

På valg var

formanden              Bent Erik Hansen                   villig til genvalg 2 år

sekretæren             Grete Mouritzen                          -    -       -      2 år

bestyrelsesmedlem Jørgen Suhr                                  -    -       -      2 år

bestyrelsesmedlem Johs. Aakard                                -    -        -     2 år

                   

Alle 5 blev valgt .

Valg af suppleanter.

Inge Rasmussenog Jørgen Olsen                              

Bestyrelsen foreslog antallet af suppleanter udvidet med endnu 1 person - Bengt Ole Bengtsson.

Ingen andre forslag. Ovennævnte 3 suppleanter blev valgt for 1 år.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Frede Houkjær og Birthe Graakjærvar villige til valg for 1 år

Ingen andre forslag, og
Birthe Graakjær blev valgt til revisor,mens

Frede Houkjær blev valgt til revisorsuppleant.

Indkomne forslag.

Der var ikke indsendt forslag til dette dagsordens punkt.

Fastsættelse af kontingent.

HH oplyste, at det nuværende kontingent ikke skal forhøjes.

Eventuelt

Annelise Wessel påtalte de dårlige lydforhold i Klærkesalen, hvor mange ikke kan høre, hvad der bliver sagt.

BEH var enig i, at lydforholdene ikke er optimale, men udstyret i salen står Aktivitets-centret for. Vi har fået lidt hjælp fra DR, og vi arbejder på evt. at investere i eget udstyr. 

Da der ikke var yderligere bemærkninger, takkede BEH dirigenten for styringen af generalforsamlingen, der var forløbet i god ro og orden.

                                                       

                                      

 

Bent Erik Hansen                                             Jørgen Engell

formand                                                           dirigent

                                                                       

                                                                          Inge Rasmussen, ref.

                                     

                                                         - 4 -