Referat af ordinær generalforsamling d. 21. februar 2013                 


Godt 100 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Bent Erik Hansen bød velkommen til årets generalforsamling

.

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jørgen Engell (JE). Der var ingen andre forslag, og JE blev valgt.

JE takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i over-
ensstemmelse med foreningens vedtægter § 3. Herefter gav han ordet til formanden.

 

Ad 2 Formandens beretning

Endnu et år er gået, og 2012 har været et godt år med stor tilslutning til alle arrangementer,
både ture og rejser, og det har vi været glade for, da det er sjovest at arrangere, når medlemmerne synes om det og deltager.

Det har været godt at se en del nye medlemmer i klubben. Det borger for holdbarheden af vores klub. Det er ikke alene de pensionerede DR medarbejdere, men også medarbejdere som har
måttet forlade DR i utide - hos os er alle velkomne.

En kort gennemgang af foreningsåret:

Der har været fine rejser i 2012. Forårsturen til Mallorca var en dejlig tur fyldt med gode oplevelser, et godt hotel ud til vandet. Vi lavede selv et udflugtsprogram, og vejret var godt.
Alsace turen i efteråret var også en fin tur, ikke mindst fordi det var Hennings bus, der transpor-terede og beværtede os på fornemmeste vis. Der var mange gode udflugter og masser af kultur.

Endelig var der juleturen til Burg med maser af julehygge, julemarked og en fin festaften på Hotel Burg Klause, som serverede rigtig god mad og bød på fin underholdning.

Turene: Med Mylius Thomsen på vandsiden af København i regnvejr plus en god frokost.

Vi har været på byvandring omkring Frederiksstaden efterfulgt af en god frokost på Cafe Peters-borg. Der var besøg på Revymuseet med efterfølgende frokost i Allegade 10. Turen med sven-skerne til Bornholm – i regnvejr. Alligevel fik svenskerne oplevet Hennings udendørs frokost                                                                  
med frie drikkevarer. Det var noget svenskerne kunne bruge. De danske deltagere havde endnu en
dag på ”solskinsøen”.      

                                                              - 2 -

Møder: Vi har haft mange gode foredragsholdere i sæsonen 2012. For at nævne et par markante:

Leif Davidsen, Bent Fabric, Norman Svendsen, Poul Schlüter samt Harald Nielsen. Der har været
kiksere, men vi synes, det alt i alt har været et godt program.

Fester: Der har været Fransk dag med franske fristelser og musette musik, Ølsmagningen var også en slags fest. Vi havde julefest med Grete Mogensen, der underholdt med glade og kendte sange, men ingen julesange. Endelig var der den store Nytårsfest med vores husorkester Swingtetten, der lokkede mange danseglade på gulvet. Middagen var ikke som forventet, og vi har da også fået et nedslag i prisen.

Vi prøver at mikse mødeemnerne - der skal være noget for enhver smag.

Vi arbejder nu på efterårsprogrammet, hvor vi bl.a. planlægger en 4-dages tur til ”Sort Sol” i stedet
for rejsen til Garda, som må aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Det har været et travlt år for bestyrelsen, tak til dem, til hjælpere og ”køkkenfolk”, der alle har gjort en stor indsats. Tak til Hjemmesidens arkitekter Jørgen Engell og Jens Grove-Rasmussen, der har lavet en god hjemmeside, som andre misunder os. Tak til Rejseudvalget, tak til Per Tidgen for alle hans fotos. Også tak til Knud Ørsted for de mange gode referater. Til sidst tak til alle jer medlem-mer, der møder så trofast op. Det er ikke den ringeste seniorklub at være medlem af. Vi er de bedste.

JE takkede formanden for hans beretning og spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til denne. Det var ikke tilfældet. Beretningen er godkendt.

 

Ad 3. Aflæggelse af regnskab

Kassereren Hanne Hjorth (HH) oplyste, at vores økonomi ser rigtig fin ud. Den er forbedret i forhold til sidste år, dels på grund af salg af drikkevarer, og dels på grund af den store deltagelse i vore rejser. Vi omsætter for ca. 1 million om året, så der er en del at holde regnskab med. Renterne er stadig faldende, men vi har beholdt den resterende del af obligationerne, der dog giver 6 % i rente.

Medlemstallet er næsten 750, og der kommer stadig nye til, så det drastiske fald i medlemstallet er endnu ikke slået igennem. Formuen er opskrevet i forhold til sidste år med ca. 50.000 kr. af oven-nævnte grunde. Kontingentet fastholdes endnu et år – og forhåbentlig flere år – hvis der ikke sker store ændringer de kommende år.

JE spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet.

Finn Heiner spurgte om, hvor stort tilskuddet fra DR er. HH svarede, at vi endnu ikke har modtaget det, men DR har spurgt efter regnskabet, så forhåbentlig bliver det som sidste år.

Der var ikke flere bemærkninger, så JE betragtede regnskabet som godkendt.

Ad 4 Valg af bestyrelse

Næstformanden Lis Frederiksen, kassereren Hanne Hjorth og bestyrelsesmedlem Allis Nielsen var på valg og villige til genvalg.

JE spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet, og alle 3 blev genvalgt med applaus.                                                                 - 3 -

Valg af suppleanter.

Keld Jensen, Frode Muldkjær og Inge Rasmussen var alle villige til genvalg for 1 år.

Der var ingen andre forslag, og alle 3 blev genvalgt med applaus.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Birthe Graakjær (revisor) og Else Søgaard (revisorsuppleant) var begge villige til genvalg

for 1 år. Da der ikke var andre forslag, blev Birthe Graakjær og Else Søgaard valgt med
applaus.

Ad 5 Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag.


Ad 6 Fastsættelse af kontingent

Som nævnt i kassererens aflæggelse af regnskab er kontingentet uændret.

Ad 7 Eventuelt  

Finn Heiner (FH) takkede bestyrelsen for dens arbejde men havde samtidig en klage over lyden i Klærkesalen, der er dårlig, og det kan vi ikke være bekendt over for foredragsholderne. Foreningen har jo penge nok. FH nævnte 2 teknikere, Ole Hviid-Nielsen og Lars Palsig, der endnu er ansat i DR, og som sikkert kunne hjælpe med problemet.

BEH erkendte problemet, som vi også har prøvet at løse, men det har ikke hjulpet. Bl.a. var lyden ikke god i forbindelse med ”Revyen”. At finde et andet sted til vores møder vil være næsten umuligt. Løsningen er måske nogle kvalitetshøjttalere. BEH gav tilsagn om, at vi vil se på sagen.

Birthe Hindborg havde også kommentar til lydproblemet, som hun selv klarede ved at bruge teleslynge.

BEH oplyste, at han har spurgt om hjælp i DR, der også har skaffet et par store højttalere, men vi føler, at DR ikke har tid til at hjælpe os. Det har også noget at gøre med, at de er meget presset arbejdsmæssigt.  

BEH nævnte, at man på dagens bestyrelsesmøde havde talt om et arrangement med underholdning for børn – ”Bedsteforældredag” - hvor medlemmerne kan tage børnebørn med, og BEH spurgte de tilstedeværende, hvad de mente om dette. Der viste sig ikke at være særlig tilslutning hertil.


Knud Ørsted havde 3 spørgsmål/forslag, som han ville høre de fremmødtes mening om:
1) Kan de reagere hurtigt på tilbud om billetter til teaterforestillinger og koncerter, og er der interesse for det?
2) Da rejsen til Garda aflyses, var der så interesse for en tur til Båstad med en anden bus end Hennings?

3) Hvad med en Skånetur?
Der var meget lille interesse for alle 3 spørgsmål.              


                                                           - 4 -

Mødets dirigent takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende be-mærkning.

BEH takkede dirigenten og for det store fremmøde samt den hurtige afvikling af general-forsamlingen.Bent Erik Hansen                                                                                Jørgen Engell

Formand                                                                                              Dirigent

                                                                                                             Inge Rasmussen
                                                                                                             Referent