Ad 1

torsdag den 19. februar 2009

Lidt over 100 medlemmer deltog i generalforsamlingen

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Aflæggelse af regnskab
4.  Valg af bestyrelse     
5.  Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af kontingent
7.  Eventuelt

Bent Erik Hansen (BEH) bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Han bad efter aftale med bestyrelsen om, at vi - inden generalforsamlingen påbegyndtes – med 1 minuts stilhed - mindedes Asbjørn Yde Larsen (æresmedlem) og andre medlemmer, som ikke er mere.


Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Carl Otto Brix til dirigent. Der var ingen andre forslag, og COB blev valgt med applaus.
COB takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter §3, og at den var beslutningsdygtig.
Herefter gav han ordet til formanden.


Ad 2
Formandens beretning.

Det har været et år med store udfordringer, hvor vi måtte forlade Radiohuset og finde et nyt mødested.  Problemet var løst med mødelokalet i Klærkesalen og et kontor i DR Byen.
BEH syntes, vi har haft et rigtigt godt år i seniorklubben med mange gode foredrag, rejser, ture og fester.  Det er gået fint i vores nye lokaler på Skt. Joseph, og selv om efterårssæsonen har været todelt med ophold på 1. salen og i Klærkesalen, har det fungeret.  Det har betydet en del ekstra arbejde for bestyrelsen, men ingen piveri.  Nu kan vi glæde os over, at det hele kan foregå i Klærkesalen om torsdagen.  Et par kiksere har der været tale om, især møderne i DR Byen har været problematiske, men det bliver bedre nu, hvor byggeriet er ved at være på plads.
Af gode arrangementer nævnte BEH Den spanske Dag i Radiohuset.  Det var en rigtig god og festlig dag.  Det var en oplevelse at se alle bestyrelsesmedlemmerne fremstille og servere Tappas, og de havde gjort det godt.   

Rejserne havde også været fine.  BEH stod selv for turen til Bulgarien, som blev en spændende tur, fyldt med oplevelser og glade deltagere.  Danmarksturen til Lolland havde fået megen ros, og her havde Jørn Damgaard gjort et flot stykke arbejde med planlægning og gennemførsel af turen.

Rejsen til Trollhättan var også en rigtig god oplevelse med god assistance fra Frede Houkjær.  Vi har haft det årlige besøg og udflugt med vore svenske kolleger, som forløb rigtigt godt med besøg og spisning i området omkring Stevns. Der var besøg både på fort og slot, og vore svenske gæster var meget glade for turen.

Af foredragsholdere fremhævede BEH bl.a. de tidligere politikere Uffe Ellemann Jensen og Palle Simonsen, men der har været et bredt og aktuelt udvalg af både emner og spændende personer. Vi har også været aktuelle bl.a. omkring Jørn Thulstrup og finanskrisen, og Claus Buhr, der var i hælene på strisserne, også direkte under selve mødet d. 29. januar, hvor der var opstået skuddrama i indre by.  Af andre nævntes Kenneth Plummer, Samuel Rachlin og Gregers Dirckinck Holmfeldt samt afskedskoncerten i Radiohuset.  Endelig var der den formidable nytårsfest i Klærkesalen, hvor dansegulvet havde været fyldt op.

BEH håbede, at det nye program vil falde i medlemmernes smag, og alle i bestyrelsen glæder sig til at gennemføre sæsonen.

Årets rejser går til Bornholm i maj, hvor lokalkendte folk skal gøre turen til noget særligt.  I august gælder det rejsen til Vrådal i Norge, og endvidere arbejdes der på en udlandsrejse i september, som formentlig bliver til Slovenien.  Der har været talt om Grønland, som kunne være helt unik, men også lidt bekostelig.  BEH vil gerne høre medlemmernes stilling til en sådan rejse.

Der er allerede nu mange forslag til efterårssæsonen 2009.  Her nævnte BEH besøg i den færdige DR By, Det gamle Radiohus, TV2 i Odense og mange emner på foredrag.  Bestyrelsen har også drøftet, om mødeaktiviteten skal sættes lidt ned, da møder hver uge er meget tidskrævende og måske for meget.  Det drøftes også, om sæsonen evt. skal afkortes, dels for at opretholde en god økonomi, men også for at gøre den siddende bestyrelse langtidsholdbar.  Det er hårdt arbejde med møde hver uge i en lang sæson, og vi er sikkert den eneste seniorklub i Danmark, der har møder så ofte.  Bestyrelsen går stadig på med krum hals, og BEH synes, vi skal være Danmarks bedste seniorklub, så der er noget at stile efter.

Bestyrelsen har også talt om, hvilke typer foredrag, der tiltrækker flest medlemmer.  Er det underholdning eller det seriøse faglige? Bestyrelsen mener, at begge dele skal være på programmet, også selv om de underholdende og kendte ser ud til at trække flest deltagere.

BEH nævnte klubbens hjemmeside, der er flittigt besøgt, og i den forbindelse takkede han Ivan Olsen for et stort og flot arbejde. Også Johs. Aakard fik tak for mange gode indlæg med den skarpe pen og tak til vor spanske kammertjener Marcelo for en kanon god servicering.
Formanden takkede også bestyrelse og rejseudvalg for et stort og flot stykke arbejde, speciel tak til Eleanor Lind for hendes arbejde i rejseudvalget, som hun nu forlader.  Til sidst takkede BEH alle medlemmerne, der trofast møder op.

COB spurgte, om der var bemærkninger til formandens beretning.
 
Bente Olsen sendte en tak til formandens kone Dorte for alle de gode kager.

Annelise Wessel syntes, det var en god ide med en kortere sæson begyndende i september til udgangen af maj.

Et andet medlem mente også, det ville være ok at nedsætte mødeaktiviteten.

Lis Frederiksen foreslog, at man i stedet for at diskutere emnet her sender en forespørgsel ud til medlemmerne samtidig med næste sæsonprogram.
Andre tilstedeværende syntes ikke dette forslag var en god ide, så det faldt bort.

BEH nævnte, at der også er økonomi i at afkorte sæsonen, f.eks. leje af sal og servering.  I denne forbindelse nævnte han problemet med lyden i salen.  Men der er en løsning på vej.                                                        

COB spurgte, om der var flere bemærkninger. Det var ikke tilfældet.
Efter afstemning blev formandens beretning vedtaget. 

Ad 3
Aflæggelse af regnskab.

Hanne Hjorth (HH) oplyste, at kontingentforhøjelsen først er trådt i kraft den 1. januar i år.  Medlemstallet er stort set det samme.

Heldigvis har trykkeriet i DR Byen hjulpet os, så vi nu kan udsende ordentlige girokort. Der var mange, der ikke havde kunnet finde ud af at bruge dem, vi udsendte sidst, og nogle banker og posthuse nægtede at modtage dem.

Medlemsmøderne koster det samme som tidligere, på trods af at vi ikke skal betale til ISS i Radiohuset.  Derimod betaler vi nu leje af sal og hjælpere hver uge.  Ligeledes skal vi betale for medlemskab af Pensionisternes Samvirke.  Dette medlemskab giver nogle goder, som kan læses i det månedlige blad, der ligger i salen. Der ligger også medlemskort, som I alle kan tage for at vise medlemskabet.

HH berettede videre, at klubben har været nødt til at investere i et nyt kartotekssystem – og det er en forbedring, som gør det lettere at udskrive girokort og holde styr på medlemmerne ved flytning og fratrædelser, der medfører adresseændringer.

Klubbens tilskud til arrangementer har været af samme størrelse som tidligere år. Vi har været så heldige, at Dansk Metal har givet os et tilskud på 3.000 kr., og DR har i år – 2009 – givet os de 60.000 kr., de tidligere har givet i tilskud.  Kun sidste år havde DR ikke råd til mere end 40.000 kr. Til gengæld havde vi så en indtjening på den store markedsdag i TV-Byen, hvor vi og museumsforeningen fik lov at behold overskuddet – efter at momsen var trukket fra.
COB spurgte, om der var kommentarer hertil.  Det var ikke tilfældet.

COB spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.

Birthe Hindborg spurgte, om Seniorklubben har søgt sponsorer.  Hertil svarede HH, at flere fagforeninger i DR er blevet spurgt, men kun Dansk Metal havde svaret positivt.

Ikke andre spørgsmål, og COB konstaterede regnskabet for vedtaget.

Ad 4
Valg af bestyrelse.

COB oplyste, at bestyrelsesmedlem Mogens Vemmer ikke har ønsket at fortsætte, og bestyrelsen foreslår, at Johs. Aakard (suppleant) træder i Vemmers sted.  Aakard er villig til dette for 1 år.

På valg er Jørn Damgaard, næstformand. 
Hanne Hjorth, kasserer,                                                                                           
ulu Vittrup, bestyrelsesmedlem
De var alle villige til genvalg for 2 år.  Alle 3 blev genvalgt. 

Valg af suppleanter:
Inge Rasmussen og Jørgen Olsen.  Begge villige til genvalg for 1 år.
Ingen andre navne blev foreslået, og de 2 ovennævnte blev genvalgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Frede Houkjær (revisor) og Birthe Graakjær (suppleant) var begge villige til genvalg for 1 år.

Ingen andre forslag, og begge blev genvalgt. 

Ad 5
Indkomne Forslag:

1 forslag var modtaget fra Jytte Rosholm.  BEH oplæste forslaget:

”Jeg har ofte undret mig over at foredrag og lign. i seniorklubben først starter kl. 16.  Kunne det ikke være praktisk at møderne blev fremrykket 1-2 timer? Så kan vi komme hjem inden myldretiden for alvor sætter ind og inden det bliver mørkt.  Det ville være rart hvad enten vi er med offentlig transport eller i bil.  Måske ku vi drøfte dette på generalforsamlingen? mvh Jytte Rosholm”.

BEH oplyste, at forslaget var blevet drøftet i bestyrelsen, og det vil være vanskeligere at få foredragsholdere til at komme tidligere på dagen, og medlemmer med pensionistkort kan ikke benytte kortene i S-togene mellem kl. 15 og kl. 17. Desuden er der medlemmer, som stadig arbejder, og et tidligere mødetidspunkt vil endvidere betyde, at bestyrelsen skal endnu tidligere i gang med forberedelserne.

COB spurgte, om Jytte Rosholm (JR) havde bemærkninger til formandens svar. Da hun ikke var til stede, blev der stemt om JR´s forslag kontra bestyrelsens indstilling til afslag.

JR’s forslag blev nedstemt. 

Ad 6
Fastsættelse af kontingent.

HH oplyste, at det nuværende kontingent fortsat er 120 kr. om året, men hvor længe det kan holde, kan der ikke siges noget om.

Ad 7
Eventuelt.

COB spurgte, om der var forslag eller andet til drøftelse under dette punkt.

Birthe Hindborg fra Licenskontoret ville gerne vide, om suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, og om bestyrelsen evt. kan udvides.

BEH bekræftede, at suppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder, så de ved, hvad der foregår. Med hensyn til udvidelse af bestyrelsen oplyste han, at det er blevet drøftet, men bestyrelsen finder, at det nuværende antal medlemmer er nok.

Jørn Damgaard bad om ordet, og på poetisk vis beskrev han fænomenet kagemand og kagekone, som oplæg til overrækkelse af en gave til formandens kone Dorte som tak for de mange og dejlige kager, som hun bager til vores møder. På hendes vegne modtog BEH gaven, som JD pointerede var til Dorte personligt.

BEH takkede på Dortes vegne for gavekortet og sagde, at hun faktisk er glad for at bage.

Da der ikke var yderligere bemærkninger, takkede BEH dirigenten for styringen af generalforsamlingen, der var forløbet i god ro og orden.


Bent Erik Hansen                               Carl Otto Brix
formand                                                 dirigentInge Rasmussen, ref.