Over 100medlemmer deltog i generalforsamlingen. d. 23. februar 2012

Dagsorden:   1. Valg af dirigent
                     2. Formandens beretning
                     3. Aflæggelse af regnskab
                     4. Valg af bestyrelse
                     5. Indkomne forslag
                     6. Fastsættelse af kontingent
                     7. Eventuelt

Bent Erik Hansen (BEH) bød velkommen til foreningens 33. generalforsamling.

Ad 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørgen Engell (JE). Der var ingen andre forslag, og JE blev valgt.
JE takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 3. Så alt er godt. Herefter gav han ordet til formanden.

Ad 2 Formandens beretning.

2011 var året med de mange rejser. En spændende rejse til Marcelos hjemby i Extremadura. Turen blev hurtigt udsolgt, så der måtte arrangeres en ekstra tur. Det var en rigtig god oplevelse, hvor mange steder blev besøgt, steder vi som turister normalt ikke kommer til. I juni var der turen til Tønningen med gode busfrokoster og udflugter samt en fantastisk afslutningsmiddag. I styrtregn og blæst var vi på tur med svenskerne i juli, hvor vi bl.a. var på en historisk kro. Da vejret næsten altid er dårligt sidst i juli, har vi flyttet datoen for næste svenskertræf til 9. august til solskins øen Bornholm. Danmarksturen gik til Skagen med Claus Jacobsen - en god tur i dette smukke område af Danmark. Til slut var der juleturen til Humlemagasinet med flot pyntede julestuer og konkurrencer. Vi besøgte Kunstnergården, og turen sluttede med besøg på Sprogø, der var en helt fantastisk oplevelse.
Foreningens møder har alle været godt besøgt, og det er vi glade for. Vi synes selv, at det er lykkedes at levere en blanding af underholdning, kultur og nyhedspræget stof, så vi har tænkt at fortsætte i samme bane.
Af ture kan nævnes turen med Allan Mylius Thomsen i Dyrehaven ogbesøget på Christiania med gode guider. Begge besøg var meget spændende. Vi kom også i fængsel hos Peter Vesterheden. Vi har haft dansk dag og græsk dag, og snart har vi en fransk dag.
Generaldirektør Maria Rørby Rønn har været her og fortalt om, hvad der sker i DR. Det var rigtig spændende. Endelig var der Nytårsfesten, der blev en festlig og meget lang aften.                                        

Det nye koncept med betaling for øl og vin er indført bl.a. for at få lidt dyrere foredragsholdere og for at kunne bibeholde en god økonomi. Vi vil ikke se bunden af kassen. Alt, hvad der kommer ind, får medlemmerne gavn af. Vi har bedt om forhøjelse af tilskuddet fra DR. Endnu har vi ikke fået resultatet.
Der har været problem omkring kontingentet. Opkrævningen blev sendt ud sammen med mange papirer, og ikke alle har lagt mærke til det. Vi modtager fortsat gerne indbetalinger. For fremtiden vil opkrævning af kontingent blive sendt separat.

Vores hjemmeside er moderniseret, og som den er nu, er den rigtig flot. Engell og Grove-Rasmussen har gjort et stort stykke arbejde. Mange er imponeret af den, og den er flittigt benyttet.
Formanden sluttede sin beretning med tak til Engell og Grove-Rasmussen. Per Tidgen blev takket for de flotte billeder, han leverer til hjemmesiden, samt tak til Knud Ørsted for gode referater af møderne. Der var også tak til Ivan Olsen, der hjælper med billeder, programmets rejsebeskrivelser og billetfremstilling.
Der var tak til en effektiv bestyrelse, der går med til alle formandens mange ideer, tak til alle hjælperne og til ”kagekonen”. Stor applaus.
Til sidst takkede formanden alle de trofaste medlemmer, der kommer hver gang.

Vi har mange gode tilbud til den ny sæson. BEH sluttede med at sige, at denne forening ikke er den ringeste at være formand for.
JE takkede formanden for beretningen og spurgte, om der var kommentarer hertil.
Det var ikke tilfældet, og JE konstaterede, at beretningen var godkendt.

 Ad 4 Aflæggelse af regnskab

Hanne Hjorth (HH) indledte med at fortælle, at vi en gang havde en revisor, der blev ved med at sige, at vi bare skal bruge penge. Det har vi rettet os efter, og det er lykkedes os at bringe formuen ned til under et halvt hundrede tusinde kroner. Det er sikkert udmærket, så det ikke går os som en anden forening i DR – at tilskuddet fra DR forsvandt, fordi opsparingen var for stor.
Medlemstallet er faldende, vi bliver alle ældre, og nogen af os forsvinder desværre, og vi har ikke en Valdemar Wolsing til at gå rundt og prikke folk på skulderen, og vi må ikke komme på In-line.

HH er glad for, at der ikke har været modstand mod betaling for drikkevarer. Kontingentet skal ikke stige det første år.
HH sluttede med at nævne, at kontingentet til Pensionisternes Samvirke er steget, så hun håbede på, at man gør brug af medlemskabet.

JE spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet. Det var ikke tilfældet, og regnskabet var godkendt.
Inden behandlingen af dagsordens punkt 4 læste Ole Kofoed (OK) en humoristisk tekst op om klubbens tiltag til formandens efterretning. BEH sagde tusind tak, og sagde, at OK har fuldstændig ret.

Ad 4 Valg til bestyrelse

Formanden BEH, sekretæren Grete Mouritzen, og 2 bestyrelsesmedlemmer Bent O. Bengtsson og Jørgen Suhr var på valg. Alle var villige til genvalg. JE spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Ovennævnte 4 blev alle genvalgt med applaus.                             

Valg af suppleanter

Da BOB har overtaget Johs.Aakards plads i bestyrelsen, skulle en erstatning for BOB findes. Bestyrelsen foreslog Frode Muldkjær (FM) som ny suppleant. FM var indforstået med forslaget. Da der ikke var andre forslag, blev Frode Muldkjær valgt med applaus.

Lulu Vittrup (LV) har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og Allis Nielsen (AN) blev foreslået til at indtage LV’s plads i bestyrelsen. Ingen andre forslag og Allis Nielsen blev valgt med applaus.

Jørgen Olsen ønskede ligeledes at slutte som suppleant. I stedet blev Keld Jensen foreslået. Ingen andre forslag, og Keld Jensen blev valgt med applaus.

Inge Rasmussen var på valg og var villig til genvalg for 1 år. Ingen andre forslag og Inge Rasmussen blev valgt med applaus.

Valg af revisor og revisor suppleant.

Birthe Graakjær (revisor) og Else Søgaard (revisor suppleant) var begge villige til genvalg for 1 år. Da der ikke var andre forslag, blev Birthe Graakjær og Else Søgaard valgt med applaus.

Ad 5 Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad 6 Fastsættelse af kontingent

HH oplyste, at den nuværende kontingentstørrelse fortsætter endnu 1 år.

Ad 7 Eventuelt  

BEH takkede for, at alle bestyrelsens forslag blev stemt ind. Han var sikker på, at Frode Muldkjær vil sætte gang i mange ting, og det vil Allis Nielsen også.

Jette Linde spurgte, om der er kontakt til DR Byen. Hertil svarede BEH, at der er et godt forhold

- også om budgettet. Men vi er endnu ikke kommet på In-line.   BEH arbejder på, at vi kan få billetter til koncerter. Vi har fået et nyt kontor i Koncerthuset på 1. sal, og BEH bekræftede, at forholdet til DR Byen er udmærket.

Finn Heiner spurgte om tilskuddets størrelse. BEH har afleveret ansøgningen, så resultatet står åbent. BEH håber på 70.000 kr.

Mødets dirigent takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende bemærkning.

BEH takkede dirigenten og for det store fremmøde og sluttede med: ” Det gik jo rigtig godt”.                                                                                                                                                        

                                                  
                                            
Bent Erik Hansen                      Jørgen Engell                Inge Rasmussen
Formand                                    Dirigent                         Referent